Klik hier voor de Nieuwsbrief Traditiekamer MLD 2018

100 jaar Maritiem Vliegkamp De Kooy, zie hier het artikel in de Alle Hens

100 jaar Maritiem Vliegkamp De Kooy, zie hier het artikel in de Vliegende Hollander

ALBATROS

In 2018 werd een nieuw personeelsblad voor het MLD personeel gelanceerd.
Zie editie 1
Zie editie 2

Fotocollectie Jan Zwijnenburg

Een eeuw geleden (op 7 okt 1918) werd het Marinevliegkamp De Kooy in gebruik gesteld. En op 15 juni 1943, dus 75 jaar geleden, werd VSQ 860 opgericht te Donibristle, gelegen vlakbij de marinebasis Rosyth in Zuid- Schotland. Reden voor de voormalige MLD-fotograaf Jan Zwijnenburg om zijn uitgebreide fotocollectie te schenken aan de Traditiekamer MLD. Velen van u zullen zijn werk kennen, niet in de laatste plaats uit de vele boeken over de MLD zoals die van Nico Geldhof. Jan vloog regelmatig mee met MPA-patrouilles vanaf MVKValkenburg en woont al jaren met zijn Engelse partner in Dunfermline, net als het niet meer bestaande Donibristle vlakbij Rosyth. De collectie vond plaats met een overnight trainingsvlucht van een NH90 van 860 Sq. op 23/24 augustus. De crew werd hartelijk ontvangen bij Jan thuis en een dag later vond de terugvlucht naar De Kooy plaats, waar deze bijzondere en uitstekend gedocumenteerde collectie (en Jan’s persoonlijke mascotte) werd overhandigd aan het bestuur van de Traditiekamer. Als dank voor dit genereuze gebaar ontving Jan Zwijnenburg het jubileumboek “Een eeuw Marineluchtvaartdienst”, zodat hij onder andere de ontstaansgeschiedenis van De Kooy en 860 Sq nog eens rustig kan nalezen.

    

Afscheid Consolidated Catalina PBY “Karel Doorman”

Onderstaande werd aan de donateurs verzonden:

Geachte donateur en belangstellende,

Hoewel u wellicht al op de hoogte bent van alle tegenslagen die wij het
afgelopen jaar hebben moeten verwerken, willen wij U middels deze brief
uitleggen waarom wij tot nu toe niet in de gelegenheid zijn geweest om uw
rondvlucht uit te voeren.
In april 2017 kregen wij in het begin van het seizoen tijdens het trainen van
de vliegers te maken met een ernstige motorstoring. De storing was zo
ernstig, dat wij moesten besluiten om de motor te vervangen. Wij hebben
uiteindelijk een compleet gereviseerde motor in Amerika gevonden, maar
(inclusief transport) heeft het ruim 2 maanden geduurd voordat wij weer
konden vliegen.
Op 15 augustus 2017 bij terugkomst op het vliegveld Lelystad bleek dat de
neuswieldeuren klem zaten, wat tot gevolg had dat het neuswiel niet uit
wilde. Hierdoor is tijdens de landing de neus van de Catalina ernstig
beschadigd. De reparatie hiervan duurde veel langer dan voorzien, terwijl
ook de jaarlijkse inspectie erg lang duurde. Daarnaast was de betreffende
overheid niet echt coöperatief, waardoor we pas half juli 2018 weer met de
Catalina het luchtruim konden kiezen. Omdat de Catalina bijna een jaar niet
meer had gevlogen moesten de vliegers eerst weer worden getraind. En (u
raad het zeker al) tijdens een van de laatste trainingen ging de andere motor
ernstig kapot en wel zo erg dat deze motor ook gereviseerd moest worden.
Dus hebben we weer een nieuwe motor moeten kopen. Deze motor is eind
augustus in Nederland gearriveerd en is recentelijk op de Catalina
gemonteerd. Doordat ons seizoen van 1 april tot 1 oktober loopt hebben we
met pijn in ons hart moeten besluiten om in 2018 niet meer te vliegen.
Financieel gezien is de afgelopen 1½ jaar desastreus geweest. Naast het
aanschaffen van 2 motoren, samen 120.000 euro, moesten wij ook een
aanzienlijk bedrag betalen voor de reparatie en onderhoud terwijl er geen
inkomsten konden worden gegenereerd.

Graag willen wij ook de redenen met u delen waarom de Catalina uiteindelijk
naar Amerika is verkocht. Dit vergt wellicht eerst enige uitleg over de
structuur waarbinnen de Catalina opereert.
De Catalina PH-PBY was eigendom van de besloten vennootschap Catalina PBY BV.
Deze BV heeft het vliegtuig verhuurd aan de Stichting
Exploitatie Catalina (SEC). De SEC is dus houder van het vliegtuig wat
inhoudt dat de SEC verantwoordelijk is voor het onderhoud en de operatie
met de Catalina. De inkomsten van de SEC worden gedeeltelijk door de SEC
zelf gegenereerd middels rondvluchten voor donateurs en evenementen
vanuit het bedrijfsleven alsmede donaties van de Stichting “Vrienden van de
Catalina” (Stichting Vrienden).
De Stichting Vrienden voert het beheer over de donateurs en de bedrijven die
willen sponsoren. Het geld dat bij de vrienden binnenkomt, wordt
doorgegeven naar de SEC die daarmee o.a. de rekeningen van het
onderhoud, de stalling, training van bemanningen en reiskosten van de
vrijwilligers betaalt. Voor de diverse jaarrekeningen van zowel de SEC als de
Vrienden wil ik U gaarne verwijzen naar onze site www.catalina-PBY.nl .
De periode van april 2017 tot heden is voor de SEC rampzalig geweest.
Allereerst was er dus die motorstoring van april 2017 (kosten € 78.000).
Vervolgens kregen we op 15 augustus het incident met het neuswiel, met als
gevolg dat wij vanaf die datum tot 16 juli van dit jaar geen vluchten meer
konden uitvoeren. Alhoewel de reparatie van de beschadigde neus werd
gedekt door de verzekering, hadden wij wel een eigen risico van € 25000,–
Behalve de inkomsten via de vrienden, hebben wij geen inkomsten kunnen
genereren uit rondvluchten. Tel daarbij op dat tijdens de trainingen ook de
andere motor serieus kapot ging en vervangen moest worden (kosten €
42.000) en U zult begrijpen, dat de SEC financieel in zeer zwaar weer terecht
is gekomen. Alleen dankzij financiële bijdragen/leningen van de
aandeelhouders van Catalina PBY BV heeft de SEC tot op heden redelijk aan
zijn financiële verplichtingen kunnen voldoen.
Echter de leningen hebben een dusdanige omvang gekregen, dat wij als
bestuur voor de toekomst geen mogelijkheden zien om die terug te betalen.
Daar komt bij dat:
– Het is voor de eigenaren niet meer op te brengen om telkens weer
financieel bij te springen
– Onze vrijwilligers worden steeds ouder terwijl er van jonge
gekwalificeerde aanwas geen sprake is
– We hebben helaas moeten ervaren dat er bij de overheid (lees IL&T),
zo weinig draagvlak is – ze hebben het afgelopen jaar meer tegen dan
meegewerkt – dat ook deze houding de toekomst van de Catalina onzeker
maakt
– Ook het bedrijfsleven staat niet te trappelen om ons structureel
te sponsoren.
Alles bij elkaar heeft het bestuur van de SEC tezamen met het bestuur van
de Vrienden in juli moeten besluiten om de operatie met de Catalina per 1
oktober te beëindigen en per diezelfde datum de huur van de Catalina bij
Catalina-PBY BC op te zeggen. Hierop heeft Catalina-PBY BV besloten om de
Catalina te verkopen.
Na dit besluit heeft Catalina PBY BV geprobeerd – samen met de vereniging
Bond Heemschut – om de Catalina met overheidsgeld onder te brengen bij

Nieuwe groepsoudste Marineluchtvaartdienst

Op vrijdag 30 augustus heeft Cdr G.A. (Gerhard) Polet het vaandel van de Marineluchtvaartdienst op het Maritiem Vliegkamp de Kooy overgedragen aan de nieuwe chefstaf van het Defensie Helikopter Commando, KTZ J. (Hans) Veken.
De vaandeloverdracht op deze zonovergoten dag vond plaats in de beste tradities van de MLD: de Marinierskapel speelde o.a. de MLD-mars, er was een defilé en na afloop een flypass. Onder de gasten bevonden zich naast familieleden o.a. CSZK vice-admiraal Kramer, tal van autoriteiten van marine en luchtmacht en ook een aantal oud-VOMLD’s en voormalige groepsoudsten. Ook een peloton MLD-veteranen was van de partij.

Voor Cdr Polet was het de tweede keer dat hij het MLD-vaandel overdroeg, want ook als (de eerste) chefstaf van het DHC vervulde hij de nevenfunctie van groepsoudste MLD. Hij keek met enige weemoed terug op het voorbije decennium waarin hij een belangrijke rol speelde bij de vorming van het DHC en waarborgen voor de bijzondere cultuur van de MLD wist zeker te stellen. Het was geen gemakkelijke periode waarin de reorganisatie van defensie door forse bezuinigingen en personeelsreducties de boventoon voerden. Er werd veel gevraagd van de inzet en loyaliteit van het MLD-personeel, hetgeen leidde tot een bovenmatig verloop. Gelukkig ziet de toekomst er rooskleuriger uit: er komen 22 NH90’s en ook de amfibische transportcapaciteit wordt een taak van de Groep Maritieme Helikopters vanaf De Kooy, waar binnen afzienbare tijd ook de NH90-simulator komt. De viering van “100 jaar MLD” heeft mede bijgedragen aan het herwonnen élan van de GMH.

Dit optimisme werd gedeeld en onderstreept door de nieuwe groepsoudste, KTZ Hans Veken, een door de wol geverfde MLD’er die niet alleen als Tacco-Lynx maar ook op de vloot en in de staf zijn sporen heeft verdiend.

Veteranendag 2018

Rob Varkevisser defileert met de MLD-vlag voor de koning tijdens het defilé op veteranendag 30 juni j.l. te Den Haag. Ook dit jaar namen weer verscheidene MLD-veteranen deel aan het MiLu-peloton.

Foto: Dirk Megchelse

 

 

 

 

 

 

Artikel Alle Hens: “Laatste wens VGSQ 320 held”, klik hier