Stichting Vrienden Traditiekamer MLD

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter                                                      – A. (Anne) van Dijk
  • Vice voorzitter tvs secretaris                      – G. (Hans) H. Peters
  • Penningmeester                                          – I. (Inge) K. Peters-Prey
  • Lid                                                                  –  P. (Peter) Sebel

Geschiedenis Traditiekamer
Sinds het begin van de jaren zeventig is het gevoel voor het behoud van luchtvaarthistorie enorm toegenomen. Privé-personen, stichtingen en verenigingen stelden zich als doel: het aankopen en weer naar Nederland halen van historische vliegtuigen en het verzamelen van alles wat verder met de luchtvaart te maken heeft. Alhoewel de professionele luchtvaart nog geen eeuw oud is, raakten velen ervan doordrongen dat er nu iets gedaan moet worden om datgene wat niet reeds verloren is gegaan te bewaren voor de toekomst.
Iemand die deze mening ook was toegedaan, is Luitenant ter zee René Blom, die in 1969, met behulp van door hem en andere enthousiastelingen verzameld expositiemateriaal, een Traditiekamer Marineluchtvaartdienst inrichtte op het Marinevliegkamp De Kooy, het oudste en nu nog enige bestaande marinevliegkamp. Na vele verhuizingen werd de verzameling in 1981 in het voormalig badhuis ondergebracht.

1                2

Een kleine groep vrijwilligers startte in 1983 met de uitgifte van gelegenheidsenveloppen die tweemaal per jaar door de Traditiekamer werden uitgebracht. Met behulp van de opbrengsten daarvan kon in 1993 worden begonnen met de herinrichting in een door de Koninklijke Marine gerenoveerd magazijn.
De vernieuwde Traditiekamer werd op 18 mei 1994, een jaar na het 75-jarig jubileum van Marinevliegkamp De Kooy door Z.K.H. Prins Bernhard geopend.

In de Traditiekamer zijn boordvliegtuigen, zoals een Seahawk straaljager en een Wasp-helikopter , scheeps- en vliegtuigmodellen, een schat aan herinneringsvoorwerpen en uniek fotomateriaal te zien die samen de geschiedenis van de Marineluchtvaartdienst illustreren.
Met de in het pand aanwezige filmzaal, bibliotheek en foto- en videoarchief vervult de Traditiekamer een recreatieve, educatieve en representatieve taak.

De destijds bestaande plannen om de Traditiekamer uit te breiden zijn uitgevoerd.
De “Kramer” hal is verbonden  met de “Vreede” hal, waardoor een grotere en professionelere expositieruimte is ontstaan.
De westelijke hal van de Traditiekamer is vernoemd naar LTZ 1 D. Vreede, een MLD pionier van het eerste uur, in 1918 werd hij de eerste commandant van de Marineluchtvaartdienst .
De oostelijke hal, de uitbreiding, is vernoemd naar Hoofdofficier van de Marinestoomvaartdienst der 2e klasse A.A.C. Kramer. Hij liet in de 20-iger jaren de houten frames van de van Berkel drijvervliegtuigen vervangen door een stalen frame. Later werd hij Chef Technische Dienst op het Marinevliegkamp Morokrembangan

Het ontstaan van de Stichting Vrienden van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst
Op 14 september 1992 werd de Stichting 75/50 opgericht met als doel de ondersteuning van de viering van het 75-jarig bestaan van het Marinevliegkamp De Kooy en het 50-jarig bestaan van Vliegtuigsquadron 860 in 1993.
Na de succesvolle viering van genoemde jubilea werd de wens geuit de Stichting in een meer blijvend verband aan de Marineluchtvaartdienst te verbinden.

De Stichting 75/50 werd opgeheven en de Stichting Vrienden van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst werd op 6 mei 1994 in het leven geroepen en bij notariële acte vastgelegd.

Uit de oprichtingsacte blijkt dat de stichting tot doel heeft het geven van steun aan de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst te Den Helder in haar recreatieve, educatieve en public-relations taak, alsmede bij het streven het in stand houden van een collectie betreffende de geschiedenis van de Marineluchtvaartdienst.

Zij tracht haar doel te bereiken door:
– het onderhoud aan herinneringsvoorwerpen, modellen en vliegtuigen;
– het verwerven van “nieuw” materiaal;
– het inrichten en uitbreiden van het foto- en video archief;
– het inrichten en uitbreiden van een bibliotheek;
– het in kaart brengen van de verzameling;
– het inrichten van wisseltentoonstellingen;
– het verwerven van de hiervoor benodigde gelden en
– het organiseren van donateurs- en themadagen.

Met de reorganisatie van de krijgsmacht in 2005 leek het er op dat de Traditiekamers bij de Krijgsmachtdelen volledig zouden verdwijnen en in zijn geheel opgenomen zouden worden in de diverse krijgsmachtdeelmusea.

Gelukkig bleek de oplossing iets anders uit te pakken en kon de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst gewoon blijven bestaan.

De Traditiekamer Marineluchtvaartdienst valt organisatorisch onder de Groepsoudste MLD, maar heeft ook een relatie met de Traditiekamercommissie van de KM. De Stichting beheert en onderhoudt de eigen collectie maar ook een aantal door het Marinemuseum in bruikleen gegeven Rijkseigendommen.